ទិនហ្វី បក្សនាគទេព វគ្គ២ - Tinfy - Pak Neak Tep 2 - Chinese Movie Speak Khmer - Royal Tramp (1992)