ទិនហ្វី បក្សនាគទេព វគ្គ១ - Tinfy - Pak Neak Tep 1 - Chinese Movie Speak Khmer - Royal Tramp (1992)