ទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃ - Tevada Thleak Pi Leu Mek 1 | The Gods Must Be Crazy 1 (1980)

ទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃ - Tevada Thleak Pi Leu Mek 1 | The Gods Must Be Crazy 1 (1980)

កូលាបខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ ដើម្បីភាពងាយស្រូល និង ទទួលបានការអាប់ដេតគ្រប់រឿងភាគពីកូលាបខ្មែរ សូមចុចទីនេះដើម្បីចូលរួមក្នុង Telegram របស់កូលាបខ្មែរ សូមអរគុណ ...