ទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃ - Tevada Thleak Pi Leu Mek 1 | The Gods Must Be Crazy 1 (1980)